Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46131
Trong đó:
  • Bài báo: 63
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15668)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Ethanol sử dụng trong công nghiệp - phương pháp thử - phần 12: xác định thời gian oxy hóa bằng permanganat. ethanol for industrial use - methods of test - part 12: determination of permanganate time Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Ethanol sử dụng trong công nghiệp - phương pháp thử - phần 12: xác định thời gian oxy hóa bằng permanganat. ethanol for industrial use - methods of test - part 12: determination of permanganate time Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
QCVN 71:2013 về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 4054:2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5255:2009 Chất lượng đất - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ dễ tiêu Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5256:2009 Chất lượng đất - Phương pháp xác định hàm lượng phospho dễ tiêu Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5299:2009 Chất lượng đất - Phương pháp xác định mức độ xói mòn đất do mưa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5300:2009 Chất lượng đất - Phân loại đất bị ô nhiễm hóa chất Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5302:2009 Chất lượng đất - Yêu cầu chung đói với việc phục hồi đất Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5508:2009 Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5509:2009 Không khí vùng làm việc. Silic dioxit trong bụi hô hấp - Giới hạn tiếp xúc tối đa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5945:2010 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5966:2009 Chất lượng không khí. Những khái niệm chung - Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5975:2010 Phát thải nguồn tĩnh. Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit - Phương pháp Hydro peroxyt/Bari perclorat/Thorin Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5977:2009 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5979:2007 Chất lượng đất - Xác định pH Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 6001-1:2008 Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn). Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 6001-2:2008 Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn). Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 6135:2009 Chất lượng đất. Xác định dư lượng fenvalerat - Phương pháp sắc ký khí lỏng hiệu năng cao Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 6137:2009 Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của nitơ điôxit - Phương pháp Griess-Saltzman cải biên Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)